Kabinetsbeleid werkloosheid

header-img

 

Het uitgangspunt voor het kabinet daarbij is het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april jl. sloten. Het sociaal akkoord bevat naast hervormingen die de Nederlandse economie en arbeidsmarkt versterken ook concrete maatregelen die op de korte termijn (langdurige) werkloosheid voorkomen en bestrijden.

 

JongerenSectorplan bouw en infra

Het kabinet heeft op 5 maart 2013 de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ gepresenteerd waarin maatregelen genomen worden om de werkloosheid onder jongeren te bestrijden én te voorkomen. De aanpak van de jeugdwerkloosheid vraagt om samenwerking en een hoge plek op de agenda van alle betrokken partijen.

Naast het bestrijden van jeugdwerkloosheid zet het kabinet ook onverminderd in op voorkomen van jeugdwerkloosheid door het versterken van de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook neemt het kabinet actie om het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen.

 

Ouderen

De arbeidsmarktpositie van ouderen is het afgelopen decennium sterk verbeterd. De arbeidsparticipatie stijgt en de gemiddelde uittreedleeftijd van 55-plussers is voor het zevende jaar op rij gestegen, tot 63,9 jaar in 2013.

 

In het licht van de vergrijzing is een verdere toename van de arbeidsparticipatie van ouderen wenselijk. Dit vraagt om een normalisering van de arbeidsmarkt voor ouderen.

 

Om werkgevers te stimuleren oudere uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen zijn er onder meer mobiliteitsbonussen geïntroduceerd. Daarnaast stelt proefplaatsing, waarbij een werkloze (oudere) gedurende een bepaalde periode bij een werkgever met behoud van uitkering kan gaan werken, werkgevers in staat om zonder kosten een reëel beeld van een potentiele werknemer te krijgen.

 

Sectorplannen

De sectorplannen spelen een belangrijke rol in het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. Het kabinet heeft in totaal € 600 miljoen uitgetrokken om initiatieven van sociale partners gericht op onder meer duurzame inzetbaarheid en begeleiding bij van-werk-naar-werk te ondersteunen. In het bijzonder is er aandacht voor de arbeidsmarktpositie van jongeren.

 

Sectorplan bouw en infra

De sector bouw en infra, die relatief zwaar getroffen is door de huidige crisis, heeft als eerste een sectorplan ingediend. Inmiddels heeft deze sector duidelijkheid gekregen over hun sectorplan. Binnenkort krijgen ook andere sectoren duidelijkheid over hun sectorplannen.

 

Sociale partners in de bouw en infra zijn nu aan de slag met onder andere het creëren van extra leerwerkplekken voor jongeren, het realiseren van banen voor (langdurig) werklozen en het begeleiden van werknemers naar een andere baan binnen of buiten de sector.

 

Sectorplan Bouw in hoofdlijnen

 

Banen/crisisaanpak

Het stimuleren van mobiliteit en het voorkomen van werkloosheid van 250 werknemers ouder dan 55 jaar;
Het behouden van 2.500 leermeesters ouder dan 55 jaar die bbl-2/bbl-3 leerlingen begeleiden en vakkennis overdragen;

Het realiseren van 2.500 leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar door;
Het realiseren van 500 banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar; Het realiseren van 250 banen voor langdurig werkloze jongeren ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer;

 

Van werk naar werk/crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid lange termijn

Begeleiding van werk (of werkloosheid) naar werk, binnen of buiten de sector, door bemiddeling en scholing van 6.400 werknemers;

 

(Om)scholing/duurzame inzetbaarheid

Het stimuleren van scholing gericht op het behalen van een startkwalificatie voor 750 werknemers;
Het stimuleren van erkenning van verworven competenties van 420 werknemers;
Het stimuleren van toekomstgerichte scholing in duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties voor 14.000 werknemers;

 

Gezondheid/duurzame inzetbaarheid

Preventieve interventie en begeleiding van 19.600 werknemers.

 

 

Daarnaast kan een groot aantal sectoren ook profiteren van de afspraken die zijn gemaakt in het energieakkoord. De investeringen in energiebesparing en duurzaamheid die afgesproken zijn in het energieakkoord leiden tot een substantiële toename van de werkgelegenheid.

 

De brief wordt afgesloten met een positieve conclusie: ondanks de huidige sombere crisis, is er zicht op verbetering. Het consumenten- en producentenvertrouwen stijgt. We profiteren in 2014 van de gevolgen van lastenverlichting voor huishoudens wat tevens goed is voor de binnenlandse bestedingen en daarmee ook voor onze economie.

 

Button ik zoek bouwpersoneel