Meer zekerheid voor uitzendkrachten door nieuwe cao

header-img

 

FNV Flex heeft met de twee grote werkgeversverenigingen ABU en NBBU een goed cao-resultaat bereikt voor alle 850.000 uitzendkrachten. Zij bouwen voortaan meer rechten op en krijgen daardoor meer zekerheid. 

 

Harmonisatie

De twee grote uitzendcao’s worden vanaf 30 december 2019 gelijkgetrokken tot één cao. Deze harmonisatie bevordert de naleving en verkleint het risico van cao-ontduiking. Beide cao’s gelden tot 1 juni 2021. Een deel van de afspraken is al op 1 september 2019 ingevoerd in de nog niet geharmoniseerde cao’s.

 nieuwe cao

Wijzigingen per september in de CAO van de ABU en NBBU

In beide cao’s zijn per 1 september artikelen toegevoegd om de rechtspositie beter te bewaken.

 • Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden. Dat betekent dat bij een overgang in die situatie het aantal gewerkte weken wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de fases doorloopt.
 • Ingeval van opvolgend werkgeverschap waarbij de uitzendkracht om zijn werk te behouden overgaat naar een andere uitzendonderneming, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem (zelfde fase en positie in die fase) en wordt ook voor de inschaling (hoogte van het loon) en toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden (ervaring in de functie) bij de vorige uitzendonderneming.

 

In beide cao’s is per 2 september de inlenersbeloning uitgebreid:

 • Bij de inlenersbeloning worden vanaf 2 september 2019 de toeslagen uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koude-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen.
 • Als uitzendkrachten op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern veranderen van uitzendonderneming dan nemen zij de ervaring, op basis waarvan zij ingeschaald worden in het loongebouw van de opdrachtgever, mee. Dat betekent dat er bij die verandering van uitzendonderneming hetzelfde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging blijft

 

Wijzigingen per 30 december

De aanpassingen in september kunnen voor individuele werknemers grote positieve gevolgen hebben, maar de impact op de processen bij de uitlener zijn relatief beperkt. Veel ingrijpender zijn de wijzigingen per 30 december. Hieronder volgt alvast een korte samenvatting:

  

Een korte samenvatting:

 • Payrolling valt niet meer onder de werkingssfeer van de uitzend cao;
 • Er komt een minimale contractduur van 4 weken bij detachering bij dezelfde opdrachtgever na een eerste dag- of weekcontract. Het gebruik van weekcontracten wordt hiermee dus vrijwel onmogelijk gemaakt;
 • Voor overeenkomsten mét beding wordt de termijn van kennisgeving na 26 gewerkte weken 10 dagen;
 • Voor de beloning geldt officieel voortaan de beloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht feitelijk werkzaam is. Dit volgt uit jurisprudentie en is nu formeel in de cao vastgelegd;
 • De beloning voor de allocatiegroep uit de oude cao van de ABU blijft bestaan, maar de definitie wordt aangepast. Scholieren en studenten vallen er niet meer onder, voor hen gaat ook de inlenersbeloning gelden;
 • Het eigen loongebouw voor fase C vervalt. Ook die werknemers krijgen weer altijd de inlenersbeloning;
 • Reisuren tijdens werktijd worden onderdeel van de inlenersbeloning;
 • De regels rondom loondoorbetaling bij leegloop en herplaatsing worden veel duidelijker en vooral eenvoudiger;
 • De loondoorbetaling bij ziekte wordt het eerste jaar 90% (resp. aanvulling van 20%) en het tweede jaar 80% (resp. aanvulling van 10%)
 • Het vakantiegeld gaat van 8% naar 8,33%;
 • Alle uitzendkrachten krijgen 25 vakantiedagen. Voor vakantiekrachten blijven dit er 20;
 • Voor de doorbetaling van feestdagen ligt de grens voor een bestendig arbeidspatroon voortaan op 7 uit 13 weken;
 • Bij toepassing van de ET-regeling wordt voortaan over het loon vóór uitruil pensioen opgebouwd. De regeling uit de oude CAO van de NBBU was ruimer dan die van de ABU. De bepaling uit de NBBU cao met betrekking tot de maximale uitruil van 30% van het loon gaat nu voor iedereen gelden. Dit betekent dat de 30% niet meer aan het feitelijk loon is gekoppeld maar aan het loon conform inlenersbeloning dus inclusief toeslagen.

 

Meer weten of speelt er iets binnen uw organisatie waar u ondersteuning bij kunt gebruiken?

Neem dan vrijblijvend contact op