Wet BEZAVA: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

header-img

 

Vangnetters zijn onder te verdelen in 2 groepen.

 

1. Ziektewet-gerechtigden met werkgever, bestaande uit:

– Orgaandonoren;

– Vrouwen met zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde klachten;

– Personen met een arbeidsgehandicaptenstatus (no-riskers).

 

2. Ziektewet-gerechtigden zonder werkgever, bestaande uit:

– Zieke uitzendkrachten, oproepkrachten en werklozen;

– Zieke werknemers met een tijdelijk contract dat niet is verlengd;

– Zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd.

 

De BEZAVA heeft alleen betrekking tot de ziektewetgerechtigden zonder werkgever.

 

Waarom vormt deze groep een probleem?

 

Ziektewetgerechtigden zonder werkgever vertonen gemiddeld een langere verzuimperiode en vallen vaak van de ene in de andere uitkering. Ze nemen een zeer zwakke positie in op de arbeidsmarkt.

 

Wat moet de BEZAVA in werking zetten?

 

De BEZAVA zorgt dat Ziektewet-gerechtigden, werkgevers en uitvoerders meer gemotiveerd worden om het ziekteverzuim terug te dringen.Meinselect-Wet-BeZAVa

 

Welke maatregelen worden er getroffen?

 

Hieronder leest u samengevat welke maatregelen er worden getroffen:

 

– Het Ziektewet-criterium is gewijzigd. Voorheen kon een werknemer aanspraak maken op een uitkering als hij zijn ‘eigen’ werk niet kon uitvoeren. Met de nieuwe wet moet ook ander werk verricht worden: ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ zoals we deze kennen van de WIA.

 

– Na het eerste jaar verandert het recht op ziekengeld dankzij deze regeling.

 

– De hoogte van de ZW-uitkering wordt gekoppeld aan het arbeidsverleden. Eerst ontvangt een werknemer een loongerelateerde uitkering. Daarna wordt het ziekengeld verlaagd naar 70% van het minimumloon. De totale duur is maximaal 104 weken ziekengeld. (overigens wordt de uitvoering van de arbeidsverledeneis met een jaar wordt uitgesteld).

 

– Vanaf 2014 wordt een premiedifferentiatie voor middelgrote en grote werkgevers in de Ziektewet en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor flexwerkers ingevoerd. Grote werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet en de WGA-lasten van de ZW-vangnetters als zij na ziekte in de Ziektewet en de WGA instromen. De hoogte van de premie wordt voor middelgrote werkgevers gebaseerd op eigen Ziektewet- en WGA-instroom en op sectorale schadelasten. Kleine werkgevers gaan een premie betalen die afhankelijk is van de sector en worden dus niet direct op hun eigen instroom afgerekend.

 

– Uitzend- en detacheringbureaus moeten samen met het UWV werken aan het beperken van langdurig ziekteverzuim en aan een snelle plaatsing in passende arbeid.
Dit is vastgelegd in een convenant.

 

– De re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden worden aangescherpt. De maximale periode van proefplaatsing wordt verruimd tot zes maanden.

 

Eigenrisicodragerschap in de toekomst

 

Vanaf 2016 is het de bedoeling dat de werkgever voor zowel de Ziektewet als de WGA een keuze moet maken tussen:

 

3. Publieke verzekering met premiedifferentiatie bij het UWV (het UWV kijkt voor het vaststellen van de premie per 1 januari 2014 naar de WGA-schadelast uit 2012);

 

4. Eigenrisicodrager worden, waarbij de werkgever de mogelijkheid heeft om hiervoor een private verzekering af te sluiten.

 

Wat kunt u als werkgever doen?

 

Als werkgever kunt u het beste zelf de regie in handen nemen. U wilt liever niet financieel verantwoordelijk zijn voor risico’s waarop u niet of nauwelijks invloed heeft. Bovendien kan dit leiden tot een hoge premie ZW en WGA.

 

Bij het eigenrisicodragerschap ZW blijft de werkgever verantwoordelijk voor zijn verzuimende vangnetters en krijgt de mogelijkheid om zelf een verzuimbeleid in te voeren dat is gericht op een zo vroeg mogelijke interventie en een eerste contact binnen 24 uur.

 

De eerste gedifferentieerde WGA-premie is overigens gebaseerd op de nu al verzuimende vangnetters. Het is dus zaak om hier NU mee aan de slag te gaan.

 

Maak gebruik van uitzend- of detacheringsbureau

 

Voor uitzend- en detacheringsbureau betekent de wet geen grote verandering. Zij zijn immers al langer verantwoordelijk voor hun zieke (oud)werknemers. Voor veel werkgevers is het zeker het overwegen waard om vaker gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten via een uitzend- of detacheringsbureau.

 

Button ik zoek bouwpersoneel 

 

Meinselect denkt graag met u mee over een gezond bedrijf. Lees wat we voor u kunnen betekenen of maak meteen een afspraak!

 

 

photo credit: Images_of_Money via photopin cc